PRIVACYVERKLARING

Zodra je onze website e-tuppy.com bezoekt of contact met ons opneemt, ontvangen we informatie over jou. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we met die informatie doen. We gaan altijd zorgvuldig met je informatie om en slaan die veilig op. Heb je vragen of wil je weten welke informatie we van je hebben, neem dan contact op met ons. We kunnen deze privacyverklaring aanpassen als we dat nodig vinden. We raden je daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te bekijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 01 februari 2023.

Inhoudsopgave

 1. Wanneer pas je deze privacyverklaring toe?
 2. Wie gebruikt je gegevens?
 3. Van wie gebruiken we gegevens?
 4. Hoe komen we aan je gegevens?
 5. Welke gegevens van je gebruiken we?
 6. Waarvoor gebruiken we je gegevens?
 7. Hoelang bewaren we je gegevens?
 8. Met wie delen we je gegevens?
 9. Waar slaan we je gegevens op?
 10. Hoe veilig zijn je gegevens bij ons?
 11. Wat mag je van ons vragen?
 12. Welke regels gelden voor deze privacyverklaring?
 13. Welke cookies gebruiken we?
 14. Wat doen we met gegevens van minderjarigen?
 15. Heb je een vraag over deze privacyverklaring?

1. Wanneer pas je deze privacyverklaring toe?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die we verwerken en op alle domeinen die aan ons

gerelateerd zijn. Het gaat hier om de persoonsgegevens van iedereen die weleens contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht, zoals bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu, zoals je naam, telefoonnummer, IP-adres, klantnummer of surfgedrag. Wil je meer weten over persoonsgegevens, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

2. Wie gebruikt mijn gegevens?

Tuppy is verantwoordelijk voor de website e-tuppy.com en daarmee de verantwoordelijke organisatie voor het gebruik van je persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. De volledige gegevens zijn:

Tuppy Wagenaarstraat 213 5343CE Oss

89061209

3. Van wie gebruiken we gegevens?

We verwerken de persoonsgegevens van iedereen die contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht. Dit zijn onder meer bezoekers, particuliere klanten, zakelijke klanten en contactpersonen van onze partners.

4. Hoe komen we aan je gegevens?

We krijgen de gegevens rechtstreeks van jou zodra je:

een account aanmaakt

gegevens invult op onze website

5. Welke gegevens gebruiken we van je?

We maken gebruik van de volgende gegevens: naam

geslacht

  woonadres of vestigingsadres bezorgadres

     e-mailadres telefoonnummer betaalgegevens geboortedatum leeftijd

6. Waarvoor gebruiken we je gegevens?

We gebruiken je persoonsgegevens alleen voor het doel waar we die voor mogen gebruiken:

we hebben van jou je toestemming gekregen om je persoonsgegevens te gebruiken

we gebruiken je gegevens omdat we je als klant de beste service willen geven en we dat zonder die informatie nietkunnen doen

7. Hoelang bewaren we je gegevens?

We bewaren je persoonsgegevens zo lang als we dat volgens de wet moeten doen en zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we je gegevens gebruiken. Zolang je bijvoorbeeld klant bij ons bent, bewaren we je gegevens volgens

de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Daarna bewaren we je gegevens alleen voor statistische doeleinden en om eventuele klachten of juridische zaken af te handelen. Wil je meer weten over hoelang we specifieke gegevens van je bewaren, neem dan contact met ons op.

8. Met wie delen we je gegevens?

Je persoonsgegevens worden alleen door ons gebruikt. We zullen je persoonsgegevens nooit met anderen delen.

9. Waar slaan we je gegevens op?

We verwerken je gegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Dit houdt in dat we ook je gegevens binnen de EER opslaan. In sommige gevallen worden je persoonsgegevens buiten de EER verwerkt. De regels in die landen

bieden helaas niet altijd dezelfde bescherming van persoonsgegevens als in Nederland. Daarom hebben we ervoor gezorgd dat je persoonsgegevens in dat geval net zo goed beschermd worden als hier. Dat hebben we gedaan door afspraken te maken met degenen die met je gegevens buiten de EER omgaan. Zo blijven je gegevens veilig. Heb je hierover vragen, neem dan gerust contact met ons op.

10. Hoe veilig zijn je gegevens bij ons?

We hebben er veel aan gedaan om je gegevens zowel organisatorisch als technisch zo goed mogelijk te beveiligen. We hebben onze systemen en verschillende communicatiemiddelen beveiligd om ervoor te zorgen dat je gegevens niet in de handen van anderen terechtkomen. Je gegevens zijn dus veilig bij ons. Ook zorgen we ervoor dat je gegevens alleen worden gebruikt door mensen die daar van ons toestemming voor hebben gekregen. Heb je vragen over de specifieke manier van beveiligen, neem dan contact met ons op.

11. Wat mag je van ons vragen?

Omdat we persoonsgegevens van je gebruiken, heb je verschillende rechten. Deze rechten zetten we hieronder voor je op een rijtje.

Recht op informatie

We moeten je op een begrijpelijke en heldere manier uitleggen wat we met je gegevens doen en welke controle je daarover hebt. Daarom leggen we in deze privacyverklaring uitgebreid uit welke gegevens we van je verzamelen en hoe we met je gegevens omgaan.

Recht op inzage

Je mag ons altijd vragen om je gegevens die we van je hebben in te zien.

Recht op correctie

Je mag ons vragen om je gegevens te laten corrigeren als deze niet juist of onvolledig zijn.

Recht om bezwaar te maken

Je mag bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens als je het niet eens bent met de manier waarop we met je persoonsgegevens omgaan. Dit recht geldt voor de gegevens die we gebruiken voor direct marketing. Zo kun je bij ons aangeven dat je niet langer mail van ons wilt ontvangen. Dat geldt ook voor gepersonaliseerde aanbevelingen op onze website.

Recht op dataportabiliteit

Ben je klant bij ons of heb je toestemming gegeven voor het gebruik van je gegevens, dan mag je ons vragen om je de digitale gegevens te sturen die we van je hebben. Zo kun je die gegevens overdragen aan een andere organisatie als je dat wenst.

Recht op beperking

Je mag ons vragen om het gebruik van je gegevens te beperken. Dit betekent dat we in bepaalde gevallen je gegevens alleen mogen bewaren maar niet gebruiken.

Recht om vergeten te worden

Je mag ons vragen om alle gegevens die we van je hebben te verwijderen. We verwijderen dan alle gegevens die tot jou herleidbaar zijn. In sommige gevallen kunnen of mogen we je gegevens nog niet verwijderen. Zo moeten we sommige gegevens 7 jaar bewaren voor de belastingdienst.

Recht om een klacht in te dienen

Je mag een klacht indienen over de wijze waarop we met je gegevens omgaan. Heb je een klacht dan lossen we die graag voor je op. Neem daarvoor contact op met ons. Ook mag je je klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens neerleggen.

Uiteraard hopen we dat het niet zover komt, maar in het uiterste geval mag je ook naar de rechter stappen. In dat geval is het de rechtbank in de vestigingsplaats van Tuppy die je klacht gaat behandelen.

Hoe dien ik een aanvraag of klacht in?

Stuur je aanvraag of klacht naar ons via info@e-tuppy.com. We verwerken je aanvraag of klacht binnen 30 dagen. Gaat het om meerdere aanvragen of klachten of is je aanvraag of klacht complex, dan kan dit meer tijd met zich meebrengen. In dat geval nemen we uiterlijk binnen 60 dagen contact met je op. We kunnen je vragen om je te identificeren. In dat geval vragen we bij je gegevens op om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent van wie de persoonsgegevens zijn.

12. Welke regels gelden voor deze privacyverklaring?

Onze privacyverklaring moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden vind je met name terug in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarnaast de algemene regels die volgens de Nederlandse wet gelden van toepassing op onze privacyverklaring.

13. Welke cookies gebruiken we?

Je kunt zelf aangeven welke gegevens we van je mogen gebruiken. Heb je ons toestemming gegeven voor het personaliseren

van je profiel op basis van je surf- en zoekgedrag, dan kunnen we onze website speciaal op jou instellen zodat het gebruik ervan makkelijker en persoonlijker wordt. We doen dit met behulp van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan onze website geplaatst wordt op je hardware.

We gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

functionele cookies, zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie

geanonimiseerde analytische cookies, om inzicht te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en populaire onderwerpen

niet-geanonimiseerde analytische cookies, om inzicht te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en populaire onderwerpen

tracking cookies zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties Meer specifiek gebruiken we de volgende cookies:

  Google Analytics geanonimiseerd (analytische cookies) Google Analytics (analytische cookie)

  Facebook (tracking cookie) Google Adwords (tracking cookie)

14. Hoe wat doen we met gegevens van minderjarigen?

We richten ons met onze website of als organisatie niet specifiek op minderjarigen. Dit houdt in dat als je jonger bent dan 18 jaar, je toestemming nodig hebt van een ouder of voogd om gebruik te maken van onze website. Ben je bij je bezoek aan onze website of webshop minderjarig, dan gaan we ervan uit dat je voor je bezoek deze toestemming hebt gekregen.

15. Heb je een vraag over deze privacyverklaring?

Heb je een vraag over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact op met ons door een mail te sturen naar info@e- tuppy.com. We helpen je graag.

PRIVACY POLICY

As soon as you visit our website e-tuppy.com or contact us, we receive information about you. In this privacy statement we explain what we do with that information. We always handle your information with care and store it securely. If you have any questions or want to know what information we have on you, please contact us. We may amend this privacy statement if necessary. We recommend that you regularly review this privacy statement so that you are aware of these changes. This privacy statement was last modified on 01 februari 2023.

Contents

 1. When do you apply this privacy statement?
 2. Who uses your data?
 3. Whose data do we use?
 4. How do we get your data?
 5. What data of you do we use?
 6. What do we use your data for?
 7. How long do we store your data?
 8. Who do we share your data with?
 9. Where do we store your data?
 10. How safe is your data with us?
 11. What are your rights?
 12. Which rules apply to this privacy statement?
 13. Which cookies do we use?
 14. What do we do with data of minors?
 15. Do you have a question about this privacy policy?
1. When do you apply this privacy statement?

This privacy statement applies to all personal data that we process and to all domains related to us. This concerns the personal data of everyone who has ever had contact with us or visited our website, such as visitors, customers and business contacts. Personal data is all data that can be traced back to you as an individual, such as your name, telephone number, IP address, customer number or surfing behavior. If you want to know more about personal data, please visit the website of the Dutch Data Protection Authority.

2. Who uses your data?

Tuppy is responsible for the website e-tuppy.com and therefore the responsible organisation for the use of your personal data as described in this privacy statement. The full details are:
Tuppy
Wagenaarstraat 213

5343CE Oss 89061209

3. Whose data do we use?

We process the personal data of everyone who has had contact with us or visited our website. These include visitors, private customers, business customers and contact persons of our partners.

4. How do we get your data?

We receive the data directly from you as soon as you: create an account

fill in data on our website

fill in data on our website

5. What data of you do we use?

We use the following data:

 • Name
 • Nender
 • Address or business address
 • Delivery address
 • E-mail address
 • Telephone number
 • Payment details
 • Age
6. What do we use your data for?

We only use your personal data for the purpose for which we are allowed to use it:

we have received your permission to use your personal data

we use your data because we want to give you the best service as a customer and we can do without it information

7. How long do we keep your data?

We keep your personal data for as long as we are required to do so by law and for as long as necessary for the purpose for which we use your data. For example, as long as you are a customer with us, we store your data according to the statutory retention period of seven years. After that, we only keep your data for statistical purposes and to handle any complaints or legal matters. If you want to know more about how long we store specific data about you, please contact us.

8. Who do we share your data with?

We only process your personal data ourselves. We don’t share your personal data with others.

9. Where do we store your data?

We process your data within the European Economic Area. This means that we also store your data within the EEA. If you have any questions about this, please feel free to contact us.

10. How safe is your data with us?

We have done a lot to protect your data as well as possible, both organisationally and technically. We have secured our systems and various means of communication to ensure that your data does not end up in the hands of others. Your data is therefore safe with us. We also ensure that your data is only used by people who have received permission from us. If you have any questions about the specific method of securing, please contact us.

11. What are your rights?

Because we use your personal data, you have various rights. We have listed these rights for you below.

Right to information

We must explain to you in an understandable and clear manner what we do with your data and what control you have over it. That is why we explain in detail in this privacy statement what data we collect from you and how we handle your data.

Right to access

You may always ask us to view the data we hold about you.

Right to correction

Right to correction

You may ask us to have your data corrected if it is incorrect or incomplete.

Right to object

You may object to the processing of your data if you do not agree with the way we handle your personal data. This right applies to the data we use for direct marketing. You can indicate to us that you no longer wish to receive e-mails from us. This also applies to personalized recommendations on our website.

Right to data portability

If you are a customer of ours or if you have given permission for the use of your data, you may ask us to send you the digital data we have about you. This way you can transfer that data to another organisation if you wish.

Right to restriction

You may ask to limit the use of your data. This means that in certain cases we may only store your data but not use it.

Right to be forgotten

You may ask us to delete all data we have about you. We will then delete all data that can be traced back to you. In some cases we cannot or may not yet delete your data. For example, we have to keep some data for 7 years for the tax authorities.

Right to submit a complaint

You may submit a complaint about the way in which we handle your data. If you have a complaint, we will be happy to resolve it for you. To do so, please contact us. You may also submit your complaint to the Dutch Data Protection Authority. Of course we hope that it does not come to that, but if it’s necessary you can also go to court. In that case, the court in the place of business of Tuppy is the one which will handle your complaint.

How do I submit a request or complaint?

You can submit your request or complaint to us by sending a mail to info@e-tuppy.com. We process every request or complaint within 30 days. If you submit multiple applications or complaints or if you submit a complex requerst or complaint, this may take more time. In that case, we will contact you within 60 days at the latest. We may ask you to identify yourself. In that case, we will ask you to submit certain information to ensure that you are the correct person whose personal data is.

12. What rules apply to this privacy statement?

Our privacy statement must meet several conditions. These conditions can be found in particular in the Dutch General Data Protection Regulation. In addition, the general rules that apply under Dutch law apply to our privacy statement.

13. Which cookies do we use?

You can indicate yourself what data we may use from you. If you have given us permission to personalize your profile based on your surfing and search behaviour, we can set up our website specifically for you so that its use becomes easier and more personal. We do this using cookies. A cookie is a small text file that is placed on your hardware when you visit our website. We use the following types of cookies on our website:

functional cookies: like session and login cookies to collect session and login information

anonymised analytic cookies: to obtain information regarding the visits to our website, like numbers of visitors, popular pages and topics

non-anonymised analytic cookies: to obtain information regarding the visits to our website, like the number of visitors, popular pages and topics

tracking cookies: like advertising cookies that are intended to show relevant advertisements

More specifically, we use the following cookies on our website:

anonymised Google Analytics (analytical cookie) Google Analytics (analytical cookie)
Facebook (tracking cookie)

Google Adwords (tracking cookie)

14. What do we do with data of minors?

We do not target minors with our website or as an organisation. This means that if you are under the age of 18, you need permission from a parent or guardian to use our website. If you are a minor when you visit our website or webshop, we assume that you have received this permission before your visit.

15. Do you have a question about this privacy policy?

If you have a question about our privacy policy, please feel free to contact us on info@e-tuppy.com. We are happy to help.