Algemene voorwaarden Tuppy
E-mail: info@e-tuppy.com
Website: www.e-tuppy.com

Definities

 1. Tuppy: M.G.A.S., gevestigd te Oss onder KvK nr. 89061209.
 2. Klant: degene met wie Tuppy een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Tuppy en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Tuppy.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Tuppy hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Tuppy hanteert voor zijn diensten en producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Tuppy te allen tijde wijzigen.
 3. Partijen komen voor een dienstverlening door Tuppy een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 4. Tuppy is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Tuppy de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 7. Tuppy heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Tuppy prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 9. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Tuppy op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn

 1. Tuppy mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 7 dagen na levering  te hebben voldaan.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Tuppy de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 4. Tuppy behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Betalingen en betalingstermijn

 1. Producten worden direct afgerekend.
 2. Tuppy mag bij het aangaan van de overeenkomst betreffende een dienst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 3. De klant moet declaraties binnen 7 dagen  na factuurdatum aan Tuppy betalen, tenzij partijen hierover andereafspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.
 4. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant hetovereengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege inverzuimenin gebrekeis, zonderdatTuppydeklant eenaanmaning hoeftte sturenc.q.in gebrekehoeft testellen.
 5. Tuppy behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de dienst.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Tuppy gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Tuppy.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Tuppy zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Tuppy op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Tuppy, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Tuppy te betalen.

Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Tuppy gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. Tuppy roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Tuppy, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

het product niet is gebruikt het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.) de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.) het product of dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding betreft het product geen los tijdschrift of losse krant is het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft het geen weddenschappen en/of loterijen betreft de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht het geen dienst betreft die met instemming van de klant volledig worden uitgevoerd binnen de 14 kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klant uitdrukkelijk om de heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien

 1. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan: op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 1. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@e-tuppy.com, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Tuppy, www.e-tuppy.com, kan worden gedownload.
 2. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Tuppy, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Vergoeding van bezorgkosten

1. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Tuppy heeft geretourneerd, dan zal Tuppy eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.

 • De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Tuppy voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

Vergoeding retourkosten

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht

 1. Tuppy kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Tuppy heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Tuppy.
 3. Tuppy is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Tuppy te verrekenen met een vordering op Tuppy.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Tuppy blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Tuppy op grond van wat voor met Tuppy gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Tuppy zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien Tuppy een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Tuppy het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Tuppy, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Tuppy het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Tuppy kan tegenwerpen.

Levertijd

 1. De door Tuppy opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Tuppy.

3.Overschrijdingvandeopgegevenlevertijdgeeftdeklantgeenrechtopschadevergoedingenevenminhetrechtomde overeenkomst te ontbinden, tenzij Tuppy niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kanleveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Tuppy niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Tuppy, bij gebreke waarvan Tuppy niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst zaken van Tuppy die bij de klant aanwezig zijn zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

 1. De klant geeft op eerste verzoek van Tuppy de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Bewaring

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Tuppy enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.
 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Ruilen

 1. Het ruilen van gekochte artikelen is alleen mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur

het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs) kaartjes

het product is nog niet gebruikt

2.Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor deklantaangepaste artikelen en hygiënische artikelen kunnen niet wordengeruild.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Tuppy voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Tuppy heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Tuppy tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Tuppy tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik-baar aan Tuppy.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Tuppy de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Tuppy redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst betreffende een dienst

 1. De overeenkomst tussen Tuppy en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.
 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk-zaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over-schrijding van deze termijn moet de klant Tuppy schriftelijk in gebreke stellen.

Opzeggen overeenkomst dienst voor onbepaalde tijd

 1. De klant kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van .
 2. Een consument heeft het recht een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Tuppy tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Tuppy geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door Tuppy geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Tuppy daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

3.Consumenten dienen Tuppy uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogtetestellen.

 • De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat Tuppy in staat is hierop adequaat te reageren.
 • De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 • Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Tuppy gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Tuppy.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Tuppy ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Tuppy een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Tuppy verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Tuppy

 1. Tuppy is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Tuppy aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Tuppy is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Tuppy aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Tuppy vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Tuppy toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Tuppy niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Tuppy in verzuim is.
 3. Tuppy heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Tuppy kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Tuppy in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Tuppy kan worden toegerekend in een van de wil van Tuppy onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk-heid niet van Tuppy kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 1. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Tuppy 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Tuppy er weer aan kan voldoen.
 2. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 3. Tuppy is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Tuppy is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Tuppy zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Tuppy.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Tuppy bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Tuppy is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 01 februari 2023.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS Tuppy
E-mail: info@e-tuppy.com
Website: www.e-tuppy.com

Definitions
 1. Tuppy: M.G.A.S., established in Oss, Chamber of Commerce no. 89061209.
 2. Customer: the party which Tuppy has entered into an agreement with.
 3. Parties: Tuppy and customer together.
 4. Consumer: a customer who is an individual acting for private purposes.
Applicability
 1. These terms and conditions will apply to all quotations, offers, activities, orders, agreements and deliveries of services or products by or on behalf of Tuppy.

 2. Parties can only deviate from these conditions if they have explicitly agreed upon in writing.

 3. The parties expressly exclude the applicability of supplementary and/or deviating general terms and conditions of the customer or of third parties.

Prices
 1. All prices used by Tuppy are in euros, are inclusive of VAT and exclusive of any other costs such as administration costs, levies and travel-, shipping- or transport expenses, unless expressly stated otherwise or agreed otherwise.

 2. Tuppy is entitled to adjust all prices for its products or services, shown in its shop, on its website or otherwise, at any time.

 3. The parties agree on a total price for a service provided by Tuppy. This is always a target price, unless the parties have explicitly agreed upon in writing on a fixed price, which cannot be deviated from.

 4. Tuppy is entitled to deviate up to 10% of the target price.

 5. If the target price exceeds 10%, Tuppy must let the customer know in due time why a higher price is justified.

 6. If the target price exceeds 10%, the customer has the right to cancel the part of the order that exceeds the target price

  by 10%.

 7. Tuppy has the right to adjust prices annually.

 8. Tuppy will communicate price adjustments to the customer prior to the moment the price increase becomes effective.

 9. The consumer has the right to terminate the contract with Tuppy if he does not agree with the price increase.

Payments and payment term
 1. Tuppy may, at the conclusion of the agreement, require a down payment of up to 50% of the agreed amount.

 2. The customer must have paid the full amount within 7 days, after delivery.

 3. Payment terms are considered as fatal payment terms. This means that if the customer has not paid the agreed amount at the latest on the last day of the payment term, he is legally in default, without Tuppy having to send the customer a reminder or to put him in default.

 4. Tuppy reserves the right to make a delivery conditional upon immediate payment or to require adequate security for the total amount of the services or products.

Payments and payment term
 1. Products are immediately paid for.

 2. Tuppy may, at the conclusion of the agreement, require a down payment of up to 50% of the agreed amount.

 3. The customer must pay invoices of Tuppy within 7 days , unless parties have made other agreements about this or if the invoice has a different payment term.

 4. Payment terms are considered as fatal payment terms. This means that if the customer has not paid the agreed amount at the latest on the last day of the payment term, he is legally in default, without Tuppy having to send the customer a reminder or to put him in default.

 5. Tuppy reserves the right to make a delivery conditional upon immediate payment or to require adequate security for the total amount of the services or products.

Consequences of late payment
 1. If the customer does not pay within the agreed term, Tuppy is entitled to charge an interest of 2% per month for non- commercial transactions from the day the customer is in default, whereby a part of a month is counted for a whole month.

 2. When the customer is in default, he is also due to extrajudicial collection costs and may be obliged to pay any compensation to Tuppy.

 3. The collection costs are calculated on the basis of the Reimbursement for extrajudicial collection costs.

 4. If the customer does not pay on time, Tuppy may suspend its obligations until the customer has met his payment obligation.

 5. In the event of liquidation, bankruptcy, attachment or suspension of payment on behalf of the customer, the claims of Tuppy on the customer are immediately due and payable.

 6. If the customer refuses to cooperate with the performance of the agreement by Tuppy, he is still obliged to pay the agreed price to Tuppy.

Right of recovery of goods
 1. As soon as the customer is in default, Tuppy is entitled to invoke the right of recovery with regard to the unpaid products delivered to the customer.

 2. Tuppy invokes the right of recovery by means of a written or electronic announcement.

 3. As soon as the customer has been informed of the claimed right of recovery, the customer must immediately return the products concerned to Tuppy, unless the parties agree to make other arrangements about this.

 4. The costs for the collection or return of the products are at the expense of the customer.

Right of withdrawal

A consumer may cancel an online purchase during a cooling-off period of 14 days without giving any reason, provided that:

 • the product has not been used

 • it is not a product that can spoil quickly, like food or flowers

 • the product is not specially tailored for the consumer or adapted to its special needs

 • it is not a product that may not be returned for hygienic reasons (underwear, swimwear, etc.)

 • the seal is still intact, when the product is a data carrier with digital content (DVDs, CDs, etc.)

 • the service does not concern accommodation, travel, restaurant business, transport, catering assignment or form of leisure activity

 • the product is not a separate magazine or a loose newspaper

 • the purchase does not concern an (assignment to) urgent repair

 • it does not concern a service that is fully performed with the consent of the customer within the 14 calendar days right of withdrawel period and the consumer has not renounced his right of withdrawal

2 . The cooling-off period of 14 days as referred to in paragraph 1 commences:

 • on the day after the consumer has received the last product or part of 1 order
 • as soon as the consumer has received the first the product of a subscription
 • as soon as the consumer has purchased a service for the first time
 • as soon as the consumer has confirmed the purchase of digital content via the internet

3 . The consumer can notify his right of withdrawal via info@e-tuppy.com, if desired by using the withdrawal form that can be downloaded via the website of Tuppy, www.e-tuppy.com.

4 . The consumer is obliged to return the product to Tuppy within 14 days after the notification of his right of withdrawal, after which period his right of withdrawal will lapse.

Reimbursement of delivery costs
 1. If the purchase costs and any other costs (such as delivery costs) are eligible for reimbursement according to the law, Tuppy will refund these costs to the consumer within 14 days of receipt of the timely appeal to the right of withdrawal, provided that the consumer has returned the product to Tuppy in time.

 2. The costs for return are only reimbursed by Tuppy if the complete order is returned.

Reimbursement of return costs

If the consumer invokes his right of withdrawal and returns the entire order on time, the costs for returning the complete order will be borne by the consumer.

Suspension of obligations by the customer

The customer waives the right to suspend the fulfillment of any obligation arising from this agreement.

Right of retention
 1. Tuppy can appeal to his right of retention of title and in that case retain the products sold by Tuppy to the customer until the customer has paid all outstanding invoices with regard to Tuppy, unless the customer has provided sufficient security for these payments.

 2. The right of retention of title also applies on the basis of previous agreements from which the customer still owes payments to Tuppy.

 3. Tuppy is never liable for any damage that the customer may suffer as a result of using his right of retention of title.

Settlement

The customer waives his right to settle any debt to Tuppy with any claim on Tuppy.

Retention of title
 1. Tuppy remains the owner of all delivered products until the customer has fully complied with all its payment obligations with regard to Tuppy under whatever agreement with Tuppy including of claims regarding the shortcomings in the performance.

 2. Until then, Tuppy can invoke its retention of title and take back the goods.

 3. Before the property is transferred to the customer, the customer may not pledge, sell, dispose of or otherwise encumber the products.

 4. If Tuppy invokes its retention of title, the agreement will be dissolved and Tuppy has the right to claim compensation, lost profits and interest.

Delivery
 1. Delivery takes place while stocks last.

 2. Delivery takes place at Tuppy unless the parties have agreed upon otherwise.

 3. Delivery of products ordered online takes place at the address indicated by the customer.

 4. If the agreed price is not paid on time, Tuppy has the right to suspend its obligations until the agreed price is fully paid.

 5. In the event of late payment, the customer is automatically in default, and hereby he cannot object to late delivery by Tuppy.

Delivery period
 1. Any delivery period specified by Tuppy is indicative and does not give the customer the right to dissolution or compensation if this period is not met with, unless the parties have expressly agreed otherwise in writing.

 2. The delivery starts once the customer has fully completed the (electronic) ordering process and received an (electronic) confirmation of his order from Tuppy.

 3. Exceeding the specified delivery period does not entitle the customer to compensation or the right to terminate the contract, unless Tuppy cannot deliver within 14 days after the customer has urged him to do so in writing or if the parties have agreed upon otherwise.

Actual delivery

The customer must ensure that the actual delivery of the products ordered by him can take place in time.

Transport costs

Transport costs are paid by the customer, unless the parties have agreed upon otherwise.

Transport costs are paid by the customer, unless the parties have agreed upon otherwise.

Packaging and shipping
 1. If the package of a delivered product is opened or damaged, the customer must have a note drawn up by the forwarder or delivery person before receiving the product. In the absence of which Tuppy may not be held liable for any damage.

 2. If the customer himself takes care of the transport of a product, he must report any visible damage to products or the packaging prior to the transport to Tuppy, failing which Tuppy cannot be held liable for any damage.

Insurance
 1. The customer undertakes to insure and keep insured the following items adequately against fire, explosion and water damage as well as theft:

  goods delivered that are necessary for the execution of the underlying agreement goods being property of Tuppy that are present at the premises of the customer goods that have been delivered under retention of title

 2. At the first request of Tuppy, the customer provides the policy for these insurances for inspection.

Storage
 1. If the customer orders products later than the agreed delivery date, the risk of any quality loss is entirely for the customer.

 2. Any extra costs as a result of premature or late purchase of products are entirely at the customer’s expense.

Guarantee
 1. When parties have entered into an agreement with services included, these services only contain best-effort obligations for Tuppy, not obligations of results.

 2. The warranty relating to products only applies to defects caused by faulty manufacture, construction or material.

 3. The warranty does not apply in the event of normal wear and tear and damage resulting from accidents, changes made to the product, negligence or improper use by the customer, or when the cause of the defect cannot clearly be established.

 4. The risk of loss, damage or theft of the products that are the subject of an agreement between the parties, will pass on to the customer when these products are legally and/or factually delivered, at least are in the power of the customer or of a third party who receives the product for the benefit of the customer.

Exchange
 1. Exchange is only possible if the following conditions are met: exchange takes place within 14 days after purchase upon presentation of the original invoice
  the product is returned in the original packaging or with the original (price) tags still attached to it the product has not been used

 2. Discounted items, non-shelf articles such as food, custom made items or specially adapted articles for the customer and Hygiënische artikelen cannot be exchanged.

Performance of the agreement
 1. Tuppy executes the agreement to the best of its knowledge and ability and in accordance with the requirements of good workmanship.

 2. Tuppy has the right to have the agreed services (partially) performed by third parties.

 3. The execution of the agreement takes place in mutual consultation and after written agreement and payment of the

  possibly agreed advance by the customer.

 4. It is the responsibility of the customer that Tuppy can start the implementation of the agreement on time.

 5. If the customer has not ensured that Tuppy can start the implementation of the agreement in time, the resulting additional costs and/or extra hours will be charged to the customer.

 
Duty to inform by the customer
 1. The customer shall make available to Tuppy all information, data and documents relevant to the correct execution of the agreement to in time and in the desired format and manner.

 2. The customer guarantees the correctness, completeness and reliability of the information, data and documents made available, even if they originate from third parties, unless otherwise ensuing from the nature of the agreement.

 3. If and insofar as the customer requests this, Tuppy will return the relevant documents.

 4. If the customer does not timely and properly provides the information, data or documents reasonably required by Tuppy and the execution of the agreement is delayed because of this, the resulting additional costs and extra hours will be charged to the customer.

Duration of the service agreement
 1. The agreement between Tuppy and the customer is entered into for an indefinite period of time, unless it results otherwise from the nature of the agreement or the parties have expressly agreed otherwise in writing.

 2. If a fixed-term contract has been entered into, it will be tacitly converted into an open-ended contract at the end of the term, unless 1 of the parties terminates the contract with due observance of a notice period of month(s), or if a consumer terminates the agreement with due observance of a notice period of 1 month causing the agreement to end at the end of the fixed term.

 3. If the parties have agreed upon a term for the completion of certain activities, this is never a strict deadline, unless specified explicitly otherwise in writing. If this term is exceeded, the customer must give Tuppy a written reasonable term to terminate the activities, before it may either terminate the contract or claim damages.

Cancellation of the contract for an indefinite period of time
 1. The customer can terminate an agreement that has been concluded for an indefinite period at any time with due observance of a notice period of .

 2. A consumer has the right to terminate an agreement for an indefinite period with due observance of a notice period of 1 month.

Indemnity

The customer indemnifies Tuppy against all third-party claims that are related to the products and/or services supplied by Tuppy.

Complaints
 1. The customer must examine a product or service provided by Tuppy as soon as possible for possible shortcomings.

 2. If a delivered product or service does not comply with what the customer could reasonably expect from the

  agreement, the customer must inform Tuppy of this as soon as possible, but in any case within 1 month after the discovery of the shortcomings.

 3. Consumers must inform Tuppy of this within two months after detection of the shortcomings.

 4. The customer gives a detailed description as possible of the shortcomings, so that Tuppy is able to respond adequately.

 5. The customer must demonstrate that the complaint relates to an agreement between the parties.

 6. If a complaint relates to ongoing work, this can in any case not lead to Tuppy being forced to perform other work than has been agreed.

Giving notice

1. The customer must provide any notice of default to Tuppy in writing.
2. It is the responsibility of the customer that a notice of default actually reaches Tuppy (in time).

Joint and several Client liabilities

If Tuppy enters into an agreement with several customers, each of them shall be jointly and severally liable for the full amounts due to Tuppy under that agreement.

Liability of Tuppy
 1. Tuppy is only liable for any damage the customer suffers if and insofar as this damage is caused by intent or gross negligence.

 2. If Tuppy is liable for any damage, it is only liable for direct damages that results from or is related to the execution of an agreement.

 3. Tuppy is never liable for indirect damages, such as consequential loss, lost profit, lost savings or damage to third parties.

 4. If Tuppy is liable, its liability is limited to the amount paid by a closed (professional) liability insurance and in the absence of (full) payment by an insurance company of the damages the amount of the liability is limited to the (part of the) invoice to which the liability relates.

 5. All images, photos, colors, drawings, descriptions on the website or in a catalog are only indicative and are only approximate and cannot lead to any compensation and/or (partial) dissolution of the agreement and/or suspension of any obligation.

Expiry period

Every right of the customer to compensation from Tuppy shall, in any case, expire within 12 months after the event from which the liability arises directly or indirectly. This does not exclude the provisions in article 6:89 Dutch Civil Code.

Dissolution
 1. The customer has the right to dissolve the agreement if Tuppy imputably fails in the fulfillment of his obligations, unless this shortcoming does not justify termination due to its special nature or because it is of minor significance.

 2. If the fulfillment of the obligations by Tuppy is not permanent or temporarily impossible, dissolution can only take place after Tuppy is in default.

 3. Tuppy has the right to dissolve the agreement with the customer, if the customer does not fully or timely fulfill his obligations under the agreement, or if circumstances give Tuppy good grounds to fear that the customer will not be able to fulfill his obligations properly.

Force majeure
 1. In addition to the provisions of article 6:75 Dutch Civil Code, a shortcoming of Tuppy in the fulfillment of any obligation to the customer cannot be attributed to Tuppy in any situation independent of the will of Tuppy, when the fulfillment of its obligations towards the customer is prevented in whole or in part or when the fulfillment of its obligations cannot reasonably be required from Tuppy .

 2. The force majeure situation referred to in paragraph 1 is also applicable – but not limited to: state of emergency (such as civil war, insurrection, riots, natural disasters, etc.); defaults and force majeure of suppliers, deliverymen or other third parties; unexpected disturbances of power, electricity, internet, computer or telecoms; computer viruses, strikes, government measures, unforeseen transport problems, bad weather conditions and work stoppages.

 3. If a situation of force majeure arises as a result of which Tuppy cannot fulfill one or more obligations towards the customer, these obligations will be suspended until Tuppy can comply with it.

 4. From the moment that a force majeure situation has lasted at least 30 calendar days, both parties may dissolve the agreement in writing in whole or in part.

 5. Tuppy does not owe any (damage) compensation in a situation of force majeure, even if it has obtained any advantages as a result of the force majeure situation.

Modification of the agreement

If, after the conclusion of the agreement and before its implementation, it appears necessary to change or supplement its contents, the parties shall timely and in mutual consultation adjust the agreement accordingly.

Changes in the general terms and conditions
 1. Tuppy is entitled to amend or supplement these general terms and conditions.

 2. Changes of minor importance can be made at any time.

 3. Major changes in content will be discussed by Tuppy with the customer in advance as much as possible.

 4. Consumers are entitled to cancel the agreement in the event of a substantial change to the general terms and conditions.

Transfer of rights
 1. The customer cannot transfer its rights deferring from an agreement with Tuppy to third parties without the prior written consent of Tuppy.

 2. This provision applies as a clause with a property law effect as referred to in Section 3:83 (2) Dutch Civil Code.

Consequences of nullity or annullability
 1. If one or more provisions of these general terms and conditions prove null or annullable, this will not affect the other provisions of these terms and conditions.

 2. A provision that is null or annullable shall, in that case, be replaced by a provision that comes closest to what Tuppy had in mind when drafting the conditions on that issue.

Applicable law and competent court
 1. Dutch law is exclusively applicable to all agreements between the parties.

 2. The Dutch court in the district where Tuppy is established is exclusively competent in case of any disputes between parties, unless the law prescribes otherwise.

Attribution

These terms and conditions were created using a document from Rocket Lawyer (https://www.rocketlawyer.com/nl /nl).

Drawn up on 01 februari 2023.